Výnimočnosť v každom dúšku

Rovnako ako na vysoké štandardy kvality dbáme na zodpovedné pitie. Preto je obsah tejto stránky dostupný len starším ako 18 rokov.

Mám 18 - Mám 18 +
Image
Zavrieť náhľad
Zavrieť náhľad

Obchodné podmienky

Nakupovanie tovaru na internetových stránkach spoločnosti Slovenské liehovary a likérky, a.s., so sídlom Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov, identifikačné číslo: 36 241 369, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo: 10183/T (ďalej len „predávajúci“) môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených obchodných podmienok ustanovených predávajúcim v zmysle ust. § 273 ods. 1 Obchodného zákonníka.

I. Objednávka

 1. Kupujúci objednáva výrobky predávajúceho prostredníctvom eshopu na webstránke www.destilaty.sk.
 2. Pri každej objednávke musí (a) kupujúci – fyzická osoba nepodnikateľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; (b) kupujúci – fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania a IČO, DIČ, IČ DPH (ak je platcom DPH); ďalej názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky.
  Ak údaje uvedené v objednávke sú osobnými údajmi, budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru). Kupujúci týmto dáva predávajúcemu výslovný súhlas za účelom spracovania osobných údajov kupujúceho v súvislosti s riadnou evidenciou prijatých objednávok a zmluvných partnerov predávajúceho.
  Fyzické osoby nepodnikatelia, ktoré nakupujú prostredníctvom e-shopu predávajúceho, musia mať najmenej 18 rokov. Potvrdením objednávky kupujúci vyhlasuje, že je starší ako 18 rokov.
 3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná u predávajúceho. Najneskôr do 24 hodín (v pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje s kupujúcim, overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Predávajúci zašle kupujúcemu emailom potvrdenie objednávky, čím dochádza k vzniku obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim.
 4. Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez poplatku, a to ak kupujúci oznámi túto skutočnosť predávajúcemu najneskôr v ten deň, kedy ho predávajúci kontaktuje za účelom potvrdenia objednávky v zmysle bodu 3. tohto článku obchodných podmienok. Objednávku je možné zrušiť výlučne písomnou formou (faxom, e-mailom). Potvrdenie zrušenia objednávky oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou (faxom, e-mailom). Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu preukázateľného dokladu zrušenia objednávky pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

II. Dodacie lehoty

 1. Dodacie lehoty sú pre jednotlivé druhy tovarov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený kupujúcemu pri overovaní objednávky.
 2. Lehota dodávky alebo odberu tovaru je spravidla od 2 do 10 dní odo dňa potvrdenia objednávky.
 3. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov, môže byť dodacia lehota dlhšia.

III. Cena, platobné podmienky a prepravné

 1. Cena tovaru je stanovená cenníkom predávajúceho, ktorý je uverejnený na www.destilaty.sk. Všetky ceny tovaru na eshope sú uvedené s DPH. Platná cena je tá, ktorá bola v čase vytvorenia objednávky uverejnená na webstránke v prípade, že tovar je na sklade. V prípade, že tovar nie je na sklade, cena tovaru má informatívny charakter a predávajúci si vyhradzuje právo cenu tovaru zmeniť. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien tovaru. Platná cena tovaru bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.
 2. Kupujúci uhrádza platbu:
  • v hotovosti pri osobnom odbere v podnikovej predajni predávajúceho,
  • v hotovosti u doručovateľa pri doručovaní dobierkou,
  • bankovým prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho,
  • prostredníctvom platobnej služby eshopu CARDPAY.
 3. Ak kupujúci si neprevezme tovar osobne alebo nezabezpečí jeho dopravu, je ďalej povinný uhradiť dopravné alebo cenu dobierky, a to podľa spôsobu dodania tovaru.
 4. 4. Spôsob dopravy si volí kupujúci sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Kupujúci si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:
  a) osobným odberom v podnikových predajniach v Bratislave, Leopoldove alebo v Liptovskom Mikuláši.
  b) kuriérom (zasielateľskou službou, Slovenskou poštou) – cena je stanovená podľa cenníka spoločnosti, ktorej služby využíva predávajúci.
 5. 5. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená kupujúcemu pri potvrdení objednávky, prípadne predávajúci odporučí kupujúcemu lacnejší variant dopravy. Pri objednávke tovaru v hodnote nad 50 EUR je doručenie tovaru v rámci územia Slovenskej republiky zdarma.

IV. Preberanie tovaru

 1. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.
 2. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.
 3. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až uhradením kúpnej ceny v plnej výške a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na účet predávajúceho. Do okamihu prechodu vlastníckeho práva z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má tovar v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovávateľa veci a je povinný tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ho tak, aby bol za každých okolností identifikovateľný ako tovar predávajúceho.
 4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru ešte neprešlo na kupujúceho.
 5. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom jeho prevzatia kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

V. Osobitné ustanovenia pre kupujúceho – spotrebiteľa

 1. Na právne vzťahy medzi kupujúcim – spotrebiteľom a predávajúcim sa použije zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a ďalšie príslušné ustanovenia právnych predpisov.
 2. Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej medzi kupujúcim – spotrebiteľom a predávajúcim v zmysle týchto obchodných podmienok do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený pri odstúpení využiť formulár odstúpenia, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných podmienok. Odstúpenie adresuje kupujúci v písomnej forme na adresu sídla predávajúceho alebo uplatní v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči.
 3. Tovar nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a musí k nemu byť priložený doklad o jeho nadobudnutí, ktorý kupujúci obdržal pri jeho prevzatí.
 4. Ak kupujúci – spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Kupujúci – spotrebiteľ nie je oprávnený vrátiť tovar prostredníctvom dobierky.
 5. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho – spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy kúpnu cenu zaplatenú za tovar vráti spotrebiteľovi spôsobom, ktorý oznámi kupujúci – spotrebiteľ predávajúcemu a ktorý je bežný v obchodnom styku v súvislosti s dodávaním obdobných tovarov. Ak kupujúci – spotrebiteľ tento spôsob neoznámi, predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu – spotrebiteľovi kúpnu cenu spôsobom, akým bola uhradená.
 6. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu – spotrebiteľovi kúpnu cenu pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci – spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 7. Kupujúci – spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej sú plnenia uvedené v § 7 ods. 6 zákona.
 8. Ak má dodaný tovar vady, kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si uplatňovať voči predávajúcemu nároky z vád v súlade s ust. § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka.

V. Reklamačný poriadok

 1. V prípade uplatnenia nárokov z vád (ďalej len „reklamácia“) tovaru dodaného predávajúcim kupujúcemu (ďalej len „reklamovaný tovar“) sa kupujúci zaväzuje doručiť reklamovaný tovar na adresu :Slovenské liehovary a likérky, a.s.
  Podniková predajňa ST.NICOLAUS Distillery Shop
  Trnavská cesta
  920 41 Leopoldov

  alebo

  Podniková predajňa ST.NICOLAUS Distillery Shop
  1.mája 113
  031 28 Liptovský Mikuláš

  Reklamovaný tovar vrátane príslušenstva musí byť riadne zabalený a musí byť k nemu priložená kópiu faktúry za tento tovar. Reklamácia musí obsahovať popis vád tovaru a kontaktné údaje kupujúceho – spotrebiteľa (adresu kupujúceho, telefónne číslo, e-mail). Reklamovaný tovar sa kupujúci zaväzuje doručiť predávajúcemu ako balík alebo osobne.

 2. Reklamovaný tovar sa kupujúci zaväzuje doručiť predávajúcemu
 3. istý a nepoškodený.
 4. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru od kupujúceho k predávajúcemu sa zaväzuje znášať kupujúci.
 5. Prepravu reklamovaného tovaru kupujúcemu po vybavení oprávnenej reklamácie tohto tovaru znáša predávajúci. Reklamáciu je predávajúci povinný vybaviť do 30 dní od doručenia reklamovaného tovaru. V prípade neoprávnenej reklamácie sa kupujúci zaväzuje znášať náklady na prepravu neoprávnene reklamovaného tovaru naspäť kupujúcemu.

VI. Alternatívne riešenie sporov

 1. Kupujúci – spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu (čl. V) alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
 2. Kupujúci – spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa bodu. 1 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
 3. Subjektom alternatívneho riešenia sporov (bod 2.) je Slovenská obchodná inšpekcia podľa ust. § 4 ods. 5 zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.
 4. Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má kupujúci – spotrebiteľ.
 5. Návrh musí spĺňať náležitosti podľa ust. § 12 ods. 3 a 4 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice.
 6. Kupujúci – spotrebiteľ môže pri využití alternatívneho riešenia sporu postupovať spôsobom uvedeným na adrese http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

VII. Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ak:
  a) tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať,
  b) zmenila sa cena dodávateľa tovaru,
  c) vystavená cena tovaru bola chybná.
 2. Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných tovarov vyzvať kupujúceho na osobný odber tovaru (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší tovar, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude kupujúci kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ kupujúci nesúhlasí s osobným odberom tovaru, Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy. Ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny kúpnej ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených kúpnych cenách odstúpiť od zmluvy.
 4. Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.
 5. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, kupujúci a predávajúci sa dohodli, že predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.
 6. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sú niektoré ustanovenia týchto obchodných podmienok neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
 7. Predávajúci vyhlasuje, že je slovenskou právnickou osobou – podnikateľom, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky.
 8. V prípade, ak má kupujúci trvalý pobyt/miesto podnikania/sídlo mimo územia Slovenskej republiky, zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah založený touto zmluvou sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky. Toto ustanovenie má povahu voľby rozhodného práva v zmysle ust. článku 3 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I). Ustanovenia Dohovoru OSN o medzinárodnej kúpe tovaru sa nepoužijú.
  Zmluvné strany sa ďalej dohodli v zmysle ust. článku 23 NARIADENIA RADY (ES) č. 44/2001 zo dňa 22. decembra 2000 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Brusel I), že všetky spory vyplývajúce z tohto zmluvného vzťahu predložia Zmluvné strany na rozhodnutie v prvom stupni Okresnému súdu Bratislava I, nachádzajúcemu sa na ulici Záhradnícka 10 v Bratislave, Slovenská republika a v ďalších stupňoch Krajskému súdu v Bratislave, nachádzajúcemu sa na ulici Záhradnícka 10 v Bratislave, Slovenská republika alebo Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky, nachádzajúcemu sa na Župnom námestí č. 13 v Bratislave, Slovenská republika.
 9. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, , elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
 10. Prílohou týchto obchodných podmienok je vzor odstúpenia od zmluvy ako príloha č. 1.
 11. Kontaktné údaje predávajúceho, kde môže kupujúci uplatniť reklamáciu alebo odstúpenie od zmluvy:
  Slovenské liehovary a likérky, a.s.
  Trnavská cesta
  920 41 Leopoldov
  telefónne číslo: +421 915 848 297
  e-mail: eshop@liehovary.sk

Leopoldov 1.3.2016

 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY